Study-English.info - cайт для изучающих английский язык, студентов, преподавателей вузов и переводчиков
Study-English.info
Главная страница сайта Study-English.info Английская грамматика Английская лексика по темам Песни на английском языке с текстами Материалы для переводчиков Устные темы и тексты для перевода Интернет-ресурсы для изучающих английский язык

Названия химических элементов
на английском языке
с транскрипцией

No.
Сим-вол
Латинское название
Русское название
Английское название
Транскрипция
1 H Hydrogenium Водород Hydrogen [ ˈhaɪdrədʒən ]
2 He Helium Гелий Helium [ ˈhiːlɪəm ]
3 Li Lithium Литий Lithium [ ˈlɪθiəm ]
4 Be Beryllium Бериллий Beryllium [ bəˈrɪliəm ]
5 B Borum Бор Boron [ ˈbɔːrɒn ]
6 C Carboneum Углерод Carbon [ ˈkɑːbən ]
7 N Nitrogenium Азот Nitrogen [ ˈnaɪtrədʒən ]
8 O Oxygenium Кислород Oxygen [ ˈɒksɪdʒən ]
9 F Fluorum Фтор Fluorine [ ˈflʊəriːn ]
10 Ne Neon Неон Neon [ ˈniːɒn ]
11 Na Natrium Натрий Sodium [ ˈsəʊdɪəm ]
12 Mg Magnesium Магний Magnesium [ mæɡˈniːzɪəm ]
13 Al Aluminium Алюминий Aluminum [ əˈluːmɪnəm ]
14 Si Silicium Кремний Silicon [ ˈsɪlɪkən ]
15 P Phosphorus Фосфор Phosphorus [ ˈfɒsfərəs ]
16 S Sulfur Сера Sulfur [ ˈsəlfə ]
17 Cl Chlorum Хлор Chlorine [ ˈklɔːriːn ]
18 Ar Argon Аргон Argon [ ˈɑːɡɒn ]
19 K Kalium Калий Potassium [ pəˈtæsɪəm ]
20 Ca Calcium Кальций Calcium [ ˈkælsɪəm ]
21 Sc Scandium Скандий Scandium [ ˈskændɪəm ]
22 Ti Titanium Титан Titanium [ t(a)ɪ'teɪnɪəm ]
23 V Vanadium Ванадий Vanadium [ vəˈneɪdiəm ]
24 Cr Chromium Хром Chromium [ ˈkrəʊmɪəm ]
25 Mn Manganum Марганец Manganese [ ˈmæŋɡəniːz ]
26 Fe Ferrum Железо Iron [ ˈaɪən ]
27 Co Cobaltum Кобальт Cobalt [ ˈkəʊbɔːlt ]
28 Ni Niccolum Никель Nickel [ ˈnɪkəl ]
29 Cu Cuprum Медь Copper [ ˈkɒpə ]
30 Zn Zincum Цинк Zinc [ zɪŋk ]
31 Ga Gallium Галлий Gallium [ ˈɡæliəm ]
32 Ge Germanium Германий Germanium [ dʒɜːˈmeɪniəm ]
33 As Arsenicum Мышьяк Arsenic [ ˈɑːsnɪk ]
34 Se Selenium Селен Selenium [ sɪˈliːnɪəm ]
35 Br Bromum Бром Bromine [ ˈbrəʊmiːn ]
36 Kr Krypton Криптон Krypton [ ˈkrɪptɒn ]
37 Rb Rubidium Рубидий Rubidium [ rʊˈbɪdiəm ]
38 Sr Strontium Стронций Strontium [ ˈstrɒntɪəm ]
39 Y Yttrium Иттрий Yttrium [ ˈɪtriəm ]
40 Zr Zirconium Цирконий Zirconium [ zɜːˈkəʊniəm ]
41 Nb Niobium Ниобий Niobium [ naɪ'əubɪəm ]
42 Mo Molybdaenum Молибден Molybdenum [ məˈlɪbdənəm ]
43 Tc Technetium Технеций Technetium [ tek'niːʃɪəm ]
44 Ru Ruthenium Рутений Ruthenium [ ruːˈθiːnjəm ]
45 Rh Rhodium Родий Rhodium [ ˈrəʊdiəm ]
46 Pd Palladium Палладий Palladium [ pəˈleɪdiəm ]
47 Ag Argentum Серебро Silver [ ˈsɪlvə ]
48 Cd Cadmium Кадмий Cadmium [ ˈkædmɪəm ]
49 In Indium Индий Indium [ ˈɪndiəm ]
50 Sn Stannum Олово Tin [ ˈtɪn ]
51 Sb Stibium Сурьма Antimony [ ˈæntɪməni ]
52 Te Tellurium Теллур Tellurium [ teˈlʊriəm ]
53 I Jodum Иод Iodine [ ˈaɪədiːn ]
54 Xe Xenon Ксенон Xenon [ ˈzenɒn ] [ˈziːnɒn ]
55 Cs Caesium Цезий Cesium [ ˈsiːziəm ]
56 Ba Barium Барий Barium [ ˈbeəriəm ]
57 La Lanthanum Лантан Lanthanum [ ˈlænθənəm ]
58 Ce Cerium Церий Cerium [ ˈsɪərɪəm ]
59 Pr Praseodymium Празеодим Praseodymium [ˌpreɪziːəʊˈdɪmɪəm]
60 Nd Neodymium Неодим Neodymium [ ˌniːəu'dɪmɪəm ]
61 Pm Promethium Прометий Promethium [ prəˈmiːθiəm ]
62 Sm Samarium Самарий Samarium [ səˈmeɪrɪəm ]
63 Eu Europium Европий Europium [ jʊˈropiəm ]
64 Gd Gadolinium Гадолиний Gadolinium [ ˌɡædɒˈlɪnɪəm ]
65 Tb Terbium Тербий Terbium [ ˈtɜːbɪəm ]
66 Dy Dysprosium Диспрозий Dysprosium [ dɪsˈprəʊʃɪəm ]
67 Ho Holmium Гольмий Holmium [ ˈholmiəm ]
68 Er Erbium Эрбий Erbium [ ˈɜːbiəm ]
69 Tm Thulium Тулий Thulium [ ˈθjuːlɪəm ]
70 Yb Ytterbium Иттербий Ytterbium [ ɪˈtɜːbjəm ]
71 Lu Lutetium Лютеций Lutetium [ lu:ʹti:ʃjəm ]
72 Hf Hafnium Гафний Hafnium [ ˈhæfniəm ]
73 Ta Tantalum Тантал Tantalum [ ˈtæntələm ]
74 W Wolfram Вольфрам Tungsten [ ˈtʌŋstən ]
75 Re Rhenium Рений Rhenium [ ˈriːniəm ]
76 Os Osmium Осмий Osmium [ ˈɒzmiəm ]
77 Ir Iridium Иридий Iridium [ ɪˈrɪdɪəm ]
78 Pt Platinum Платина Platinum [ ˈplætɪnəm ]
79 Au Aurum Золото Gold [ ɡəʊld ]
80 Hg Hydrargyrum Ртуть Mercury [ ˈmɜːkjʊri ]
81 Tl Thallium Таллий Thallium [ ˈθæliəm ]
82 Pb Plumbum Свинец Lead [ led ]
83 Bi Bismuthum Висмут Bismuth [ ˈbɪzməθ ]
84 Po Polonium Полоний Polonium [ pəˈləʊniəm ]
85 At Astatium Астат Astatine [ 'æstətiːn ]
86 Rn Radon Радон Radon [ ˈreɪdɒn ]
87 Fr Francium Франций Francium [ 'frænsɪəm ]
88 Ra Radium Радий Radium [ ˈreɪdɪəm ]
89 Ac Actinium Актиний Actinium [ ækˈtɪnɪəm ]
90 Th Thorium Торий Thorium [ ˈθɔːriəm ]
91 Pa Protactinium Протактиний Protactinium [ ˌprəʊtækˈtɪniəm ]
92 U Uranium Уран Uranium [ jʊˈreɪnɪəm ]
93 Np Neptunium Нептуний Neptunium [ nepˈtjuːniəm ]
94 Pu Plutonium Плутоний Plutonium [ pluːˈtəʊnɪəm ]
95 Am Americium Америций Americium [ ˌæməˈrɪsiəm ]
96 Cm Curium Кюрий Curium [ ˈkjʊərɪəm ]
97 Bk Berkelium Берклий Berkelium [ bɜː'kiːlɪəm ]
98 Cf Californium Калифорний Californium [ ˌkælɪˈfɔːnjəm ]
99 Es Einsteinium Эйнштейний Einsteinium [ ˌaɪn'staɪnɪəm ]
100 Fm Fermium Фермий Fermium [ ˈfermiəm ]
101 Md Mendelevium Менделевий Mendelevium [ ˌmendəˈliːviəm ]
102 No Nobelium Нобелий Nobelium [ noˈbeliəm ]
103 Lr Lawrencium Лоуренсий Lawrencium [ lɒˈrensiəm ]
104 Rf Rutherfordium Резерфордий Rutherfordium [ ˌrʌðə'fɔːdɪəm ]
105 Db Dubnium Дубний Dubnium [ 'dʌbnɪəm ]
106 Sg Seaborgium Сиборгий Seaborgium [ 'siːbɔːgɪəm ]
107 Bh Bohrium Борий Bohrium [ 'bɔrɪəm ]
108 Hs Hassium Хассий Hassium [ 'hæsɪəm ]
109 Mt Meitnerium Мейтнерий Meitnerium [ ˌmaɪt'nɪərɪəm ]

ПОКАЗАТЬ / СКРЫТЬ ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Лексика по темам

 • Американский сленг
 • Английские пословицы и поговорки
 • Английские идиомы с переводом и примерами
 • Английские разговорные словосочетания и выражения
 • Английский сленг
 • Аннотация статей
 • Вводные фразы для эссе
 • Вопросительные слова и фразы
 • Глаголы для описания приготовления пищи
 • Дни недели и месяцы по-английски
 • Знаки зодиака
 • Как спросить и сказать, сколько времени
 • Как спросить и указать путь по-английски
 • Как я провел летние каникулы (фразы для эссе)
 • Краткий англо-русский экономический словарь
 • Лексика по теме "Автомобиль"
 • Лексика по теме "Анатомия"
 • Лексика по теме "Археология"
 • Лексика по теме "Архитектура"
 • Лексика по теме "Аэропорт"
 • Лексика по теме "Внешность"
 • Лексика по теме "Город"
 • Лексика по теме "Гостиница"
 • Лексика по теме "Грамматика"
 • Лексика по теме "Деревья"
 • Лексика по теме "Дом"
 • Лексика по теме "Еда"
 • Лексика по теме "Животные"
 • Лексика по теме "Здоровье, части тела"
 • Лексика по теме "Имущество"
 • Лексика по теме "Искусство"
 • Лексика по теме "Карты (игральные)"
 • Лексика по теме "Карьера"
 • Лексика по теме "Кино"
 • Лексика по теме "Компьютер"
 • Лексика по теме "Кормление жвачных"
 • Лексика по теме "Кустарники"
 • Лексика по теме "Магазины"
 • Лексика по теме "Мебель"
 • Лексика по теме "Медицина"
 • Лексика по теме "Мобильный телефон"
 • Лексика по теме "Музыка"
 • Лексика по теме "Насекомые"
 • Лексика по теме "Одежда"
 • Лексика по теме "Олимпийские виды спорта"
 • Лексика по теме "Профессии"
 • Лексика по теме "Птицы"
 • Лексика по теме "Путешествие"
 • Лексика по теме "Рыбы"
 • Лексика по теме "Самцы, самки и детеныши животных"
 • Лексика по теме "Семья и родственники"
 • Лексика по теме "Спорт"
 • Лексика по теме "Страны, народы, столицы"
 • Лексика по теме "Строительство"
 • Лексика по теме "Транспорт"
 • Лексика по теме "Универсиада 2013"
 • Лексика по теме "Футбол"
 • Лексика по теме "Характер"
 • Лексика по теме "Химия"
 • Лексика по теме "Хобби"
 • Лексика по теме "Хоккей"
 • Лексика по теме "Художественные промыслы"
 • Лексика по теме "Цвета"
 • Лексика по теме "Цветы"
 • Лексика по теме "Шахматы"
 • Лексика по теме "Экология"
 • Лексика по теме "Экономика"
 • Ложные друзья переводчика
 • Названия химических элементов
 • Названия штатов США
 • Основные разговорные фразы
 • Разговорные эмоциональные фразы
 • Синонимы употребительных английских слов
 • Скороговорки на английском
 • Словарь 1000-летия единения
 • Фразы, используемые для выражения благодарности на английском языке
 • Фразы для письма на английском языке
 • Фразы международной политической риторики
 • Фразы по теме "Прибытие в гостиницу"
 • Фразы по теме "В кафе"
 • Фразы по теме "В магазине"
 • Фразы по теме "Покупки"
 • Фразы по теме "У врача" • | Главная страница | Грамматика | Грамматические упражнения | Сводная таблица видовременных форм глагола | Неправильные глаголы (таблица) | Распространенные лексические ошибки | | Лексика по темам | Песни на английском с субтитрами | Теория перевода | Практика перевода | Топики | Тексты и статьи по политологии | Тексты по психологии | Тексты по социальной работе | Тексты по социологии | Тексты по экономике | Отправляясь в Англию | Фотографии из поездки в Великобританию | Филология | Теория культуры | Учебно-методические материалы и ресурсы | Рекомендуемые интернет-ресурсы |
  Карта сайта © 2010-2022, info@study-english.info Карта сайта